به دنبال خدا نگرد

به دنبال خدا نگرد ،خدا در بیابانهای خالی از انسان نیست     

خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست

به دنبالش مگرد

خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست

خدا در قلبی است که برای تو می تپد

خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد

خدا آنجاست

در جمع عزیزترین هایت،

خدا در دستی است که به  یاری می گیری

در قلبی است که شاد می کنی

در لبخندی است که به لب می نشانی

خدا در بتکده و مسجد نیست

گشتنت زمان را هدر می دهد

خدا در عطر خوش نان است

خدا در جشن و سروری است که بپا می کنی

خدا را در کوچه پس  کوچه های درویشی و دور از انسانها جستجو مکن

خدا آنجا نیست

او جائی است که همه شادند

و جائی است که قلب شکسته نمانده

در نگاه پر افتخار مادری است به فرزندش

در نگاه عاشقانه زنی است به همسرش

باید از فرصتهای کوتاه زندگی،جاودانگی جست

زندگی چالشی بزرگ است

مخاطره ای عظیم

 فرصت یکه ویکتای زندگی را نباید صرف چیزهای کم بهاکرد

چیزهای اندک که مرگ ،آنها را از ما می گیرد

زندگی را باید صرف اموری کرد که مرگ نمی تواند آنها را از ما بگیرد

زنگی کاروانسرایی است که شب هنگام در آن اطراق می کنیم

و سپیده دمان از آن بیرون می رویم

فقط چیزهایی اهمیت دارند چیزهایی که وقت کوچ ما از خانه بدن،با ما همراه باشند همچون معرفت برخدا

و به خود آیی  دنیا چیزی نیست که آن را وا گذاریم

دنیا چیزی است که باید آن را بر داریم و با خود همراه کنیم

سالکان حقیقی می دانند که همه آن زندگی با شکوه،هدیه ای از طرف خداوند است و بهره خود را از دنیا فراموش نمی کنند

کسانی که از دنیا رو بر می گردانند

نگاه تیره ویاس آلود دارند

آنها دشمن زندگی وشاد مانی اند

خداوند زندگی را به ما نبخشیده است تا از آن رو بر گردانیم

سرنجام خداوند از من وتو خواهد پرسید:آیا"زندگی"را

 "زندگی کرده ای"

/ 0 نظر / 19 بازدید